Giới thiệu chung:
( Bản dịch Tiếng Anh: Khoa Ngoại ngữ)
  Những tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ; Những tòa tháp chọc trời; hay những căn biệt thự kiên cố… đều được bắt đầu từ một nền móng vững chắc.Xây một căn nhà, nền tảng có vững chắc thì nhà mới cao, mới đẹp được. Đào tạo một con người cũng giống như xây một ngôi nhà nhưng còn khó hơn và dày công hơn: Ngôi nhà có thể thấy ngay được, nhưng con người ..có cả trăm năm.
  Nhận thức được điều này, từ khi mới thành lập Khoa Khoa học Cơ bản đã xác định được mục tiêu của mình là đào tạo các môn học cơ bản, nền tảng trong Nhà trường. Với mục tiêu này, lãnh đạo Khoa đã quán triệt, thống nhất tư tưởng cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên của Khoa về chủ trương dạy chữ kết hợp với giảng dạy kỹ năng sống cho người học. Theo đó, sinh viên không chỉ được học kiến thức chuyên môn mà còn được lĩnh hội những kỹ năng mềm cần thiết. Chính vì điều đó, song song với hoạt động giảng dạy, Khoa cũng chú trọng đến những hoạt động bổ trợ giảng dạy khác. Những cuộc thi như: thi olympic các môn Khoa học Mác – Lenin, thi tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai; thi tìm hiểu về lịch sử Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…hay những cuộc thi văn nghệ, thể thao khác được Khoa tổ chức định kỳ vừa tạo ra sân chơi giải trí lành mạnh, bổ ích vừa góp phần giáo dục tư tưởng, thái độ, nhận thức cho sinh viên. Với tư tưởng giảng dạy đó, chắc chắn rằng khi sinh viên ra trường không chỉ có khả năng chuyên môn giỏi mà còn có kỹ năng sống và thái độ làm việc tích cực.
  Bên cạnh mục tiêu giảng dạy các môn học cơ bản trong Nhà trường, Khoa Khoa học cơ bản còn thực hiện những mục tiêu chung của Nhà trường. Mỗi một giảng viên của Khoa luôn nhận thức được việc phải nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng đứng lớp và đạo đức, tư cách nhà giáo để nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của Nhà trường cũng như yêu cầu chung của ngành, của xã hội.
 Trong thời gian qua, đội ngũ giảng viên, nhân viên của Khoa đã tích cực ôn luyện để thi cao học, nghiên cứu sinh. Một số khác tham gia những khóa đào tạo ở nước ngoài. Các chương trình nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình cũng được tập thể Khoa hưởng ứng và tham gia đầy đủ. Bên cạnh đó đội ngũ giảng viên của Khoa còn tích cực tham gia những khóa học về nghiệp vụ dạy học đại học, nghiệp vụ dạy nghề…do nhà trường tổ chức.
  Từ những mục tiêu đó, Lãnh đạo Khoa đã vạch ra những chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên và giảng viên của Khoa. Những nhiệm vụ cụ thể được phân bổ theo từng tổ bộ môn. Hiện nay Khoa có 3 tổ bộ môn trực thuộc là: bộ môn Toán – Vật lý; bộ môn chính trị; bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng.
Bản dịch:
Introduction:
  Magnificent palaces; Skyscrapers; Or solid villas ... All start from a solid foundation. A house is high and beautiful only when it is built on a solid foundation. Training a human is like building a house, but it is more difficult and requires more effort: It only takes a while to see a house complete, but it takes years to see a complete human.
  Recognizing this, the Faculty of Basic Science has defined its goal to train basic subjects which are the foundation in the School since the beginning. To achieve this goal, the Faculty's leaders have thoroughly understood and got the whole faculty’s staff agreed on the policy which adopts teaching knowledge in combination with teaching life skills for learners. Accordingly, students not only learn professional knowledge but also acquire the necessary soft skills. Because of that, in parallel with teaching activities, the Faculty also focuses on other teaching aids. Contests such as Olympics in Marxist-science subjects, Examination of resolutions of Dong Nai Province ; Examination of the history of the Ho Chi Minh Communist Youth Union ... or other arts and sports competitions are periodically organized by the Faculty with the aim of both creating a useful entertainment playground, and contributing to the education of thought,  attitudes, perceptions for students. With the policy, it is unquestionable that graduates not only have the expertise but also the life skills and positive working attitude.
 


 
Besides the goal of teaching basic subjects in the school, the Faculty of Basic Science also pursues the general goals of the school. Every faculty member is aware of the need to improve their professional qualifications, classroom management and ethics as a teacher in order to meet the ever increasing demands of the School, the general requirements of the sector, as well as the society.
 In the past time, the faculty members have been actively practicing for postgraduate and higher studies . Others attend training courses abroad. Scientific research programs and curriculum development are also fully respected by the Faculty. In addition, the faculty members actively participate in courses on university teaching career, vocational training .. . … held by the school.
  From those goals, the Faculty leaders have outlined specific functions and tasks for each faculty staff and lecturer. Specific tasks are allocated to each subject unit. Currently, the Faculty has three subject units: Mathematics - Physics; Politics; Physical Education and Defense.